Home / Новини / Ние ще ви консултираме за ОВОС

Ние ще ви консултираме за ОВОС

В бизнеса грижата и отговорността за природата трябва да заемат централно място. Оценката на въздействието върху околната среда, съкратено ОВОС , е нормативен инструмент, който се стреми да предпази природата и човешкото здраве от вредните въздействия, които оказват определени дейности.

Той е задължителен и целта му е установяване, анализ, прогнозиране и оценка на всякакви и най-вече на негативните последици, които е възможно да възникнат. Тази оценка е задължителна при строителни дейности и други големи инвестиционни проекти.

Ние ще ви консултираме за ОВОС

В началото на 90-те години в съответствие с европейските нормативи за ОВОС в България са въведени законодателни текстове, с които този инструмент е въведен като задължение за определени бизнес програми и планове в сектори като например горско и селско стопанство, туризъм, рибарство, енергийна и транспортна промишленост, управление на отпадъците и водните ресурси и промишленост, включително минната промишленост, телекомуникации, градоустройство и др.

Това ще рече, че на оценка подлежат всички значителни инфраструктурни проекти, които се изпълняват, като магистрали, второстепенни пътища, железопътни трасета, лифтове, ски писти и други съоръжения, язовири, електроцентрали.

България като страна-членка на Европейския съюз вече е транспонирала европейското законодателство по темата. В зависимост от това какъв е бизнесът ви той може да подлежи на оценка с различен обхват.

Регулаторният орган, който прилага Закона за опазване на околната среда (ЗООС) у нас, е Министерството на околната среда и водите на Република България. По места то може да действа чрез своите регионални инспекторати РИОСВ. Текстовете в ЗООС си кореспондират с разпоредби от други нормативни актове като например Закона за управление на отпадъците и този за управление на водите, Закона за биоразнообразието, Закона за почвите, Закона за чистотата на въздуха и др.

С оглед на това в последните години действа и специално сформирана междуведомствена комисия за оценка на екологичното въздействие, в която участват представители и на други релевантни министерства и експерти. Координира се със здравното и земеделското министерство, а също и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според регламента за ОВОС първо се подава заявление за инвестиционно намерение. С него се уведомяват органите за проекта. То следва да получи одобрение, след което следващото необходимо действие е да се подаде искане за преценка дали има необходимост от ОВОС от страна на компетентните органи – съответно МОСВ или съответната му регионална инспекция.

При извършване на ОВОС се чака съответното решение по него. Ако то е негативно или не ни устройва, ние имаме право като инвеститори да го обжалваме по надлежния ред на две инстанции. Трябва да отбележим, че някои инвестиционни предложения подлежат едновременно и на комплексно разрешително, доклад за безопасност и задължителна ОВОС по ЗООС . С промени през 2018 г. бе намалена административната тежест за предприятията, като подлежащите на трите процедури могат да кандидатстват за обединена процедура. Ако до пет години от ОВОС не е реализиран проектът, по който тя е издадена, оценката губи давност.

Същевременно, в случай на нарушения на нормативните процедури за ОВОС можем да подлежим на санкции. Жалби срещу ОВОС могат да се подават и по сигнали на граждани – например за несъответствия между одобрения ОВОС и реализирания съответен проект и други нарушени параметри, както и за увреждане и замърсяване на терени и т. н. Те могат да бъдат обжалвани по съответния законово установен ред. Съдът може да отнема или да вменява задължения за изготвяне на ОВОС на различните проекти. Добре ще е да се потърсят фирми за ОВОС консултации за ваше улеснение.

МОСВ поддържа обществено достъпен регистър. Ако извършването на ОВОС пряко засяга проекта ни, дори можем да заложим разходите за това по Оперативната програма „Околна среда“ (ОПОС). За целта проектът трябва да има вече одобрено инвестиционно предложение, ако е приложимо.

Ние от „Екоабонамент“ ще ви предложим ОВОС консултации за всички въпроси, които имате по отношение на ОВОС, и ще ви помогнем да изпълните законовите си задължения безупречно и в срок.

About Borislav Arapchev

Tech Editor

Check Also

7 вдъхновяващи парфюмни нотки за истински свежо лято

7 вдъхновяващи парфюмни нотки за истински свежо лято

Тези ухания са обожавани от парфюмеристите и моментално ще ви настроят на лятна вълна Освен ...